Assensskolen
 
Assensskolen er en afdelingsopdelt skole.
Vi har 4 afdelinger og en SFO
Indskolingen med 1-2 spor for 0.-3. årgang.
Mellemtrinnet med 2 spor for 4.-6. årgang.
Udskolingen med 3 spor for 7.-9. årgang.
Labyrinten (specialafdelingen) for 0.-10. årgang.
Assens kommunes sprogcenter med modtagerklasser
Verdenshjørnet, SFO for 0.-3. årgang
 
Klassekvotienten er svingende fra 14-26
 
 
Overbygningen
7.-9. årgang er flyttet op på Nord (den gamle handelsskole). Her "bor" ca. 200 elever fordelt på 3 klasser på hvert trin. Assensskolen modtager nye 7. klasses elever fra Salbrovadskolen.
 
Afgangsprøver/det faglige udbytte:
Det hele skulle jo gerne ende med en masse brugbar lærdom og en god og retfærdig prøve.
Vi har derfor stort fokus på hvad og hvordan den enkelte elev lærer gennem:
Den enkelte faglærer bestræber sig på at ”fange” den enkelte elev, der hvor hun/han er, men derudover har vi forskellige støttemuligheder for elever der har forskellige faglige problemer:
Afgangselevernes karakterer kan ses på: www.uvm.dk/statistik/karakterer/
 
Samarbejde med Salbrovadskolen:
Vi får elever fra Salbrovadskolen til dannelse af vores 7. klasser. Vi samarbejder derfor om klassedannelse, fagligt indhold, information om elever og introdage.
 
Projektarbejde og projektopgaven:
Projektarbejde er en arbejdsform der stiller anderledes krav til den enkelte elev. I modsætning til almindeligt emnearbejde hvor eleven finder og sorterer information til et produkt og fremlæggelse, skal elevens egne holdninger og kritiske stillingtagen i højere grad på banen ved projektarbejde.
Ved emnearbejde stilles spørgsmålene: hvad, hvor meget og hvordan.
I projektarbejde stilles også spørgsmålene: hvorfor og hvordan kan vi/jeg gøre det bedre.
Eleverne har hvert år i hele skoleforløbet en hel projektuge, selvfølgelig med stigende sværhedsgrad.
Projektopgaven som prøve i 9.kl, vurderes både med karakter og udtalelse, der kan vælges til og fra af eleven.
 
Fællestimer: fællesarrangementer for 7. - 9. kl.
I stedet for morgensang og morgensamlinger har vi valgt at lave nogle fællestimer med relevant indhold. Det kan være debatoplæg, foredrag, musik, teater osv.
 
De timeløse fag:
Foruden de enkelte fag skal vi også arbejde med de såkaldte timeløse fag: sex, familie, kriminalitet, færdsel, alkohol og narkotika.
Når det er relevant behandles disse fag i samarbejde med vores SSP-konsulent og politi og også som indslag til forældremøder.
 
Årsplaner:
Lærerteamene til hver klasse udarbejder en årsplan for klassens arbejde.
Den indeholder bl.a.:
 
Udskoling:
Eleverne er på vej til at forlade skolen og skal til at tage beslutninger om deres videre uddannelse.
Der arrangeres derfor praktik i 9.kl, præsentationspraktik i 8. og 9.kl på teknisk skole, handelsskole og gymnasium, besøgsdag på 10. klassecentret og der laves uddannelsesplaner sammen med UU-vejlederen.
 
Lejrskole/skolerejse:
I 8. klasse er der tradition for at man tager af sted på lejrskole i indland eller det nære udland. Lejrskole er en del af undervisningen og derfor med mødepligt og gratis. Dog gives kostpenge 70 kr./dag af forældre og eventuelt laver klassen forskellige indtægtsgivende arrangementer.
 
 
Evaluering 7. - 9. kl.
 
Formål:
 
Dette forsøges opnået gennem følgende elementer:
 
 
A. Elevsamtale:
 
Elevsamtalen afholdes i forbindelse med de to årlige skole-hjem-samtaler og terminskarakterer. Samtalen afholdes af klasselæreren og indeholder følgende:
 
B. Elevernes selvevaluering:
 
Skriftlig evaluering:
Efter endt periode/delemne evaluerer eleverne skriftligt:
 
Mundtlig evaluering:
Efter endt periode/delemne evaluerer klassen i fællesskab:
 
Der skiftes mellem mundtlig og skriftlig evaluering afhængig af fagligt indhold og arbejdsformer.
 
 
C. Vurdering af elevens udbytte:
 
På klassen:
Vurdering af elevens udbytte vil afhænge af arbejdsform:
 
Eleverne vurderes i forhold til de opstillede trin- og slutmål for de enkelte fag.
 
 
Karakterer elever/forældre:
7. kl: Der gives ikke egentlige standpunktskarakterer, men kun vejledende bogstaver og tal.
8. + 9. kl.:Eleverne får standpunktskarakterer i alle eksamensfag 2 x termin og årskarakter.
 
 
Dokumentation:
Skriftlige arbejder/opgaver samles i en fag-mappe, gerne med forsider, rettelser og evalueringer.
I disse mapper kan forældre følge elevens arbejde og udvikling og mapperne fremlægges ved skole-hjem-samtaler og ved årets sidste forældremøde.
Andre produkter af undervisningen kan samles til ophængning, udstillinger m.m.
 
 
D. Skole/hjem
Der afholdes skole/hjemsamtaler i følge skolens retningslinjer, der er under revidering.
 
 
TILBAGE TIL FORSIDEN